Klauzula informacyjna RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: LPE Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław wpisana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942897, REGON: 362801320, NIP: 118-211-41-63.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO w następujących celach:
  a)
  w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanieb)
  b) w celu podjęcia działań na Pani / Pana żądanie
  c)
  w celu realizacji prawnie  uzasadnionego  interesu Administratora opisanego poniżej
  Państwa dane przetwarzamy ponieważ wypełnili Państwo formularz kontaktowy lub pozostawili Państwo wiadomość na naszym czacie. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku odmowy podania danych osobowych nie dojdzie do udzielenia odpowiedzi, podjęcia działań na Państwa żądanie czy też podjęcia rozmów.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i/lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mając na uwadze uzasadnione interesy ADO tj. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.
 1. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a)
  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  b)
  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem rozpowszechnienia (udostępnienia) którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
  c)
  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
  d)
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  Z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych m.in. z RODO wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 1. Dane Państwa mogą być udostępniane przez nas podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy jak również na podstawie zawartej z nami umowy w tym naszym pracownikom/współpracownikom upoważnionym do ich przetwarzania na nasze polecenie oraz podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez:
  a)
  okres niezbędny do kontaktu z Panią/Panem, a po jego zrealizowaniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości  wykonania  przez nas kontaktu – nie dłużej niż do roku czasu,
  b)
  przez czas niezbędny do  realizacji  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora,  w  tym zakresie  nie  dłużej  jednak  niż  do  czasu  uznania  za  uzasadniony  szczególną  sytuacją Państwa  sprzeciwu,
  c)
  do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody, jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem rozpowszechnienia (udostępnienia) którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
 3. Przetwarzanie danych może następować w sposób zautomatyzowany (przykładowo w systemach informatycznych), ale nie jest przeprowadzane przez ADO profilowanie.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 5. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław, pod e-mailem odo@lpepoland.com.
 6. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W wyjątkowych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami (dane teleadresowe podane w niniejszej klauzuli).1