REGULAMIN NEWSLETTERA

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Serwis internetowy (www.bot4me.eu) należący do  LPE Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław wpisana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942897, REGON: 362801320, NIP: 118-211-41-63 –  usługi newslettera jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  a) Usługodawca – LPE Poland Sp. z o. o
  b) Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  c) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  d) Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  e) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  f) Usługa – usługę zamówioną przez Usługobiorcę, poprzez udostępnienie adresu poczty elektronicznej, obejmującą otrzymywanie newslettera. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą zamówienia przez Usługobiorcę newslettera tj. podania adresu poczty elektronicznej i potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji.
  g) Newsletter – usługa zamówiona przez Usługobiorcę polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę elektronicznego biuletynu/ elektronicznych informacji, o nowościach, o promocjach, konkursach, wydarzeniach i dotyczących Usługodawcy poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego, poprzez moduł mailingowy;
 3. Newsletter jest usługą dostępną bezpłatnie i świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługa newsletter ściśle związana jest ze stroną bot4me.eu. Usługobiorca otrzymuje dostęp do usługi newsletter po złożeniu zamówienia na newsletter. W celu złożenia zamówienia na otrzymywanie newslettera Usługobiorca wpisuje swój adres poczty elektronicznej na stronie głównej www.bot4me.eu. Po podaniu / wpisaniu przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca poprzez zapisanie się do Newslettera (złożenie zamówienia) godzi się na otrzymywanie informacji handlowych.
 6. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 5.5. i wyższe, Opera w wersji 36.0.2130.65 Firefox w wersji-45.0.2., Google Chrom w wersji 50.0.2661.86 lub Safari 5.1.7. oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 7. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 8. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newsletter. Subskrypcję można anulować, klikając na link znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych lub zgłosić taką chęć mailowo na adres: katarzyna.sabaranska@lpepoland.com. Rezygnacja z usługi powoduje usunięciem przez Usługodawcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy i następuje to natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 9. Wypełniając ustawowy obowiązek Usługodawca, informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą wystąpić pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających, są to w szczególności: złośliwe oprogramowania (przykładowo Koń trojański, wirusy, robaki), programy szpiegujące, spam włamania do systemu teleinformatycznego przez hakerów. Użytkownik może również minimalizować ryzyko zagrożeń w szczególności poprzez: dokonywanie aktualizacji oprogramowania, włączoną zaporę sieciową, posiadanie programów antywirusowych, regularne skanowanie komputera programem antywirusowym, korzystanie z legalnych oprogramowań, czytanie okien instalacyjnych.
 10. Usługodawca wyjaśnia, że jest uprawniony do:
  a. wysyłania newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
  b. czasowego wyłączania lub ograniczenia usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  c. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera z powodów biznesowych, organizacyjnych
  d. zaprzestania świadczenia usługi w przypadku, gdy Usługobiorca naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.
 11. Usługobiorca może składać reklamacje dotyczące kwestii technicznych funkcjonowania Usługi jak i innych kwestii dotyczących Usługi. Reklamacje można przesyłać na adres email: katarzyna.sabaranska@lpepoland.com jak również listownie na adres Usługodawcy.
 12. Reklamacja powinna zawierać opis problemu. Usługobiorca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Usługodawca zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].
 13. Regulamin niniejszy jest udostępniany Usługobiorcy w ogólnodostępnym formacie HTML na stronie Usługodawcy oraz może być udostępniony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby otworzyć plik należy posiadać dostęp do przeglądarek Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrom, Safari. Usługobiorca ma możliwość odtwarzania pobranych plików oraz utrwalania poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Usługodawcy.
 14. Usługa newslettera świadczona jest na czas nieoznaczony. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za tygodniowym okresem wypowiedzenia lub dokonać blokady dostępu do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć dostęp do usługi. Działania te mogą być podjęte z ważnych powodów oraz w przypadku decyzji Usługodawcy o zaniechaniu akcji marketingowej.
 15. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 Klauzula informacyjna NEWSLETTERA

Wyjaśniamy, że w sytuacji skorzystania przez Panią/Pana z usługi newslettera zostaną zebrane podane przez Panią / Pana w formularzu kontaktowym dane osobowe między innymi w postaci Pani/Pana adresu e-mail, telefonu oraz informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LPE Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław wpisana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942897, REGON: 362801320, NIP: 118-211-41-63 (dalej ADO).
 2. Dane kontaktowe ADO: Numer telefonu: 721 273 097, Adres e-mail: sabaranska@lpepoland.com, Adres do korespondencji: ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usługi newslettera. W wyniku zapisania się na newslettera dochodzi do zawarcia umowy na otrzymywanie komunikatów dotyczących: informacji marketingowych, elektronicznego biuletynu/ elektronicznych informacji, o nowościach, o promocjach, konkursach, wydarzeniach dotyczących Administratora.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zachodzi na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Pani/Pana adres e-mail, podstawą prawną przetwarzania danych będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 5. Podane przez Panią / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom takim jak podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Administratorem, firmy hostingowe, firmy informatyczne, firmy doradcze w tym partnerzy biznesowi Administratora w celach związanych z realizacją umowy. Podstawą prawną udostępniania będzie umowa lub przepis prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy (przez okres świadczenia usługi newslettera), nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Pani/Pana adres e-mail. Odwołanie przez Pana /Panią zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem rozpowszechnienia (udostępnienia) którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
  c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
  d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

Z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych m.in. z RODO wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami (dane teleadresowe podane powyżej w niniejszej klauzuli).
 2. Nie będzie Pani/Pan podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.